GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

Đường dây nóng
024.8438792

Giới thiệu mục tiêu và nội dung chung

1. Mục tiêu chung
Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo kịp thời, minh bạch và hiệu quả.


2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng, ban hành được các quy định, hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá Chương trình; Phát triển các công cụ phục vụ cho giám sát, đánh giá Chương trình;
- Tăng cường năng lực giám sát, đánh giá Chương trình cho đội ngũ cán bộ từ trung ương tới địa phương;
- Giám sát, đánh giá Chương trình kịp thời, hiệu quả.


3. Nội dung giám sát, đánh giá
- Theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp gồm: Tỷ lệ che phủ rừng; Giá trị sản xuất lâm nghiệp; Bảo vệ rừng; Phát triển rừng; Sử dụng rừng; Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho Chương trình; Kết quả huy động các nguồn vốn cho chương trình;Các tổ chức quản lý rừng: Ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp,…;
- Theo dõi, đánh giá các dự án thuộc Chương trình, gồm: Số dự án được phê duyệt; số dự án được triển khai; tình hình huy động, phân bổ vốn của từng dự án; kết quả giải ngân; thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ chính của dự án;…
- Theo dõi, đánh giá đối với các Chính sách của ngành, gồm: các cơ chế, chính sách được triển khai (Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015; Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg; Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác,…); kinh phí được cấp theo các cơ chế, chính sách; thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo cơ chế, chính sách,…